PROTOKOŁY SZACOWANIA SZKÓD

Rolnicy, którzy składali wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy rolniczej, proszeni są o możliwie jak najszybsze przybycie do Urzędu Gminy w Wilczynie w godz. pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30) celem podpisania protokołów szacowania szkód a następnie dokonania wysyłki przedmiotowych protokołów do akceptacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Termin składania podpisów upływa w dniu 07 września 2018 r. (piątek).
INFORMACJA


Informujemy o możliwości zgłaszania przez rolników szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez tegoroczną suszę.

Według danych zawartych w systemie monitoringu suszy rolniczej, obejmujących dotychczas trzy raporty, susza rolnicza wystąpiła na terenie Gminy Wilczyn. Oszacowane mogą być wyłącznie uprawy na danej kategorii gleb ujęte w monitoringu jako zagrożone suszą. W pozostałych uprawach i kategoriach gleb w chwili obecnej szkody nie będą szacowane.

Przestrzeganie ustaleń monitoringu suszy rolniczej wynika z przyjętych rozwiązań ustawowych i komisje szacujące straty są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zapisów w nich zawartych. Zgłaszane przez rolników uprawy będą więc weryfikowane z informacjami zawartymi w monitoringu suszy rolniczej.

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć przed zbiorem danej uprawy w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie wykazanych strat (dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Wilczynie). Zgłoszenia wystąpienia szkód należy dokonać osobiście w tutejszym Urzędzie Gminy w możliwie najszybszym terminie w godzinach pracy Urzędu.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne wypełnianie wniosków. Powierzchnia upraw wskazana we wniosku o oszacowanie strat musi być zgodna z powierzchnią upraw wykazanych we wniosku o dopłaty bezpośrednie do ARiMR. Protokół oszacowania strat sporządzony przez Komisję obejmuje całą produkcję prowadzoną w danym gospodarstwie rolnym – zarówno produkcję roślinną (wszystkie uprawy w danym roku), jak i produkcję zwierzęcą, jeżeli takowa jest prowadzona.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy Wilczyn
/-/ Grzegorz Skowroński

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl