XXXVI sesja Rady Gminy Wilczyn - 18 września 2017 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./,

z w o ł u j ę

XXXVI sesję Rady Gminy Wilczyn

w dniu 18 września 2017 r. o godz. 9.00 /poniedziałek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przygotowaniu placówek szkolnych do roku szkolnego 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. za 2016 rok. (druk nr 256)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych. (druk nr 257)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. (druk nr 258)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 259)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wilczogóra. (druk nr 260)  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Wilczyn do partnerstwa,
  w celu przygotowania i realizacji projektu złożonego do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Regionalnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. (druk nr 261)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. (druk nr 262)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2017 – 2020. (druk nr 263)
 14. Wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy samorządów wiejskich.
 16. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 

                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            /-/Juliusz Wiechecki

Opublikowano: 08 września 2017 09:48

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 416

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-web.pl