1111jpg [2864x270]

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY WILCZYN na lata 2017- 2023

 

Gmina Wilczyn zakończyła realizację projektu pn. „Opracowanie Program Rewitalizacji dla Gminy Wilczyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu na działania wspierające gminy w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa Wielkopolskiego.

W ramach projektu opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilczyn na lata 2017- 2023. Jest to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilczyn na lata 2017- 2023, stanowić będzie podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilczyn przyjęty został przez Radę Gminy w dniu 30 listopada 2017 r. Uchwałą Nr XXXVIII/252/2017.Lokalny Program   Rewitalizacji Gminy Wilczyn na lata 2017-2023

 


 

Spotkanie konsultacyjne w ramach opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyn”

 (link otworzy duże zdjęcie)


Zakończyliśmy intensywne prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wilczyn

Zachęcamy do zapoznania się oraz zgłaszania uwag, poprzez:

• wypełnienie i dostarczenie formularza uwag osobiście lub drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn,

• przesłanie wypełnionego formularza elektronicznie, na adres: gmina@wilczyn.pl z dopiskiem „Uwagi do LPR”

 

Konsultacje potrwają do 21 - 29 września 2017 r., w przypadku uwag przesłanych drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu do Urzędu.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału!

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wilczyn na lata 2017-2023 sporządzono w ramach projektu pn.: „Lokalny program Rewitalizacji Gminy Wilczyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Załączniki:

formularz_uwag_lpr.doc [81 KB]

projekt_lokalny_program_rewitalizacji_gminy_wilczyn_na_lata_2017__2023min.pdf [3.13 MB]


 

Gmina Wilczyn pozyskała środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyn.

W związku z powyższym Pragniemy Państwa zachęcić do włączenia się w proces rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji tj: sołectwie Wilczogóra i sołectwie Wturek.

Liczymy na zgłaszanie pomysłów przedsięwzięć, które Państwo planujecie albo chcielibyście, by były zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji przez inne podmioty, w tym samorząd. Dzięki ich wytypowaniu wspólnie wypracujemy działania na rzecz poprawy oraz ożywienia tej części gminy. Zaproponowane przez pomysłodawców przedsięwzięcia powinny przyczyniać się do rozwiązywania problemów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, a także być możliwe do zrealizowania przez wnioskodawców lub samorząd. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć również projektów „miękkich” (społecznych) skierowanych do mieszkańców w/w obszaru.

Propozycję projektu należy zgłosić za pomocą karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego na terenie Gminy Wilczyn według załączonego wzoru. Prosimy o uzupełnienie wszystkich pól znajdujących się na formularzu. W przypadku braków formalnych tj. brak podpisu, brak wypełnionych wszystkich pól, Wnioskodawcy zostaną wezwani do ich niezwłocznego uzupełnienia. Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, ich wykonalności oraz możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie na obszarze rewitalizacji negatywnych zjawisk społecznych.

Ze złożonych propozycji projektowych powstanie lista projektów, która zostanie umieszczona w projekcie dokumentu pn. „Lokalny program Rewitalizacji Gminy Wilczyn”, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy Wilczyn.

 UWAGA! Aby przedsięwzięcie mogło uzyskać dofinansowanie  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, konieczne jest umieszczenie go na liście projektów w Programie Rewitalizacji.

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dotyczy tylko jednego projektu. W przypadku zgłoszenia większej ilości przedsięwzięć dla każdego z nich należy przygotować odrębną kartę przedsięwzięcia.

Wypełniony formularz należy do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 15:30 przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina@wilczyn.pl z tytułem: Karta rewitalizacji lub złożyć w Sekretariacie w Urzędzie Gminy w Wilczynie przy ul. Strzelińskiej 12 D (w godzinach pracy urzędu).

 

Co to są przedsięwzięcia rewitalizacyjne?

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to wszystkie działania, które będą przeciwdziałać pogłębianiu kryzysu i przyczynią się do jego zażegnania. Mogą to być działania społeczne i kulturalne, które odbudują wzajemne zaufanie, zintegrują mieszkańców i zaangażują ich we wspólne działania na rzecz okolicy. To również działania skierowane na ożywienie gospodarcze i poprawę przestrzeni wokół nas. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne można zgłaszać w 5 obszarach:

 · społecznym - przeciwdziałanie występowaniu negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, kapitału społecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym,

 · gospodarczym - poprawę lokalnej gospodarki, w tym poprawę kondycji lokalnych przedsiębiorstw,

 · środowiskowym - poprawę jakości środowiska, w tym m.in. przyczynią się do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub rewaloryzacji istniejących terenów zielonych,

 · przestrzenno-funkcjonalnym - poprawią, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawią dostęp do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych, poprawią i zwiększą poziom obsługi komunikacyjnej,

 · technicznym - poprawiające stan techniczny obiektów budowlanych m.in. budynków, dróg oraz działania poprawiające efektywne korzystanie z obiektów budowlanych w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

 

Załącznik:

 


 

 Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie na temat działań związanych z rewitalizacją obszaru gminy Wilczyn. Państwa zdanie w tym temacie pozwoli nam poznać bliżej oczekiwania i pomysły mieszkańców na rewitalizację terenów w naszej gminie. Umożliwi to nam również opracowanie programu rewitalizacji i podjęcie działań w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na realizację projektów. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów gminy powiązana z ich aktywizacją społeczną.

Badanie jest anonimowe. Wypełnione ankiety prosimy wrzucić do pudełka w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Wilczynie lub skan przesłać na e-mail gmina@wilczyn.pl z dopiskiem „Ankieta – rewitalizacja” do dnia 31.05.2017 r.

Ankieta do pobrania >>>

 


 

 

rewitalizacja002jpg [635x901]


 

KONFERENCJA ROZPOCZYNAJĄCA PRACE NAD PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY WILCZYN

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie odbyła się konferencja otwierająca prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyn.

Konferencję otworzył Wójt Grzegorz Skowroński i przedstawił ogólne założenia powstawania programu w naszej gminie, a następnie przekazał dalsze prowadzenie konferencji P. Agnieszce Mrozińskiej reprezentującej Doradztwo Gospodarcze PMC z Poznania, które będzie dla Gminy Wilczyn opracowywało niniejszy Program.

Pani Agnieszka przedstawiła koncepcję metodologiczną prac wraz z planem działań partycypacyjnych służących opracowaniu Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyn, oraz prezentację mającą na celu wskazanie przykładów negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych na terenie gminy.

Wójt Gminy – Grzegorz Skowroński zwrócił się do Wszystkich Mieszkańców z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem. Podkreślił, że tylko pod warunkiem zaangażowania Mieszkańców Gminy Wilczyn powstanie dokument, który będzie miał odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wójt zaprosił Uczestników Konferencji do śledzenia aktualnych informacji na temat Programu na stronie www.wilczyn.pl oraz przedstawił harmonogram dalszych działań partycypacyjnych zapraszając już na 10 maja 2017 na godz. 13:00 na 1 Konsultacje społeczne do Gminnego Ośrodka Kultury.

W szczególny sposób Wójt zachęcał podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe, które są zainteresowane realizacją działań gospodarczych i społecznych na rewitalizowanych terenach do zgłaszania pomysłów projektów.

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Prace nad  opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Wilczyn rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do października 2017, kiedy Program zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy.  Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gminy Wilczyn.

Zdjęcia:

Załączniki:

Prezentacja [2.12 MB]

 


 

rewitalizacjajpg [799x1187]

 

plakat_rewitalizacjajpg [544x778]

 


 

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

1jpg [300x186]

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami (np. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych. Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Gminy debacie jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.

 

Zachęcamy do zaangażowania się!

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl