INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie informuję, że od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy w Wilczynie i jednostki podległe czynne będą do godziny 14.00  Sekretariat i Biuro Obsługi Interesanta będzie pełnić dyżur do godz. 15.30.

 Wójt Gminy Wilczyn

     /-/ Grzegorz Skowroński


 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zarażeniem chorobą zakaźną COVID-19 (koronawirus), które jest wskazaniem do unikania skupisk ludzkich i zatłoczonych pomieszczeń, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy wprowadzamy ograniczenia w załatwianiu spraw należących do kompetencji Urzędu Gminy Wilczyn.

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 63 268 30 32 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gmina@wilczyn.pl 

Do odwołania zamknięta zostaje kasa w Urzędzie Gminy. Płatności dokonywać można za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach stacjonarnych - w bankach i na poczcie.

Nr Konta bankowego: BS Konin o/Wilczyn 91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Numer konta bankowego do wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: BS Konin o/Wilczyn 04 8530 0000 0300 0260 2000 0310

Przepraszam za utrudnienia

                                                         Wójt Gminy Wilczyn

     /-/ Grzegorz Skowroński

 ZARZĄDZENIE NR 120.6.2020
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 16 marca 2020 r.

 

w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Wilczynie

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Z dniem 17 marca 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Urząd Gminy w Wilczynie podlega ograniczeniu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
  2. Wszelkie sprawy będą załatwiane wyłącznie w formie:

1)      telefonicznej pod numerem telefonu: 63 268 30 32.

2)      elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną Urzędu Gminy Wilczyn: gmina@wilczyn.pl;

3)      elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy w Wilczynie;

  1. Korespondencja zwrotna będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
  2. Wizyty osobiste w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczynie winny być składane jedynie
    w przypadkach niecierpiących zwłoki.
  3. Urząd Stanu Cywilnego w Wilczynie będzie przyjmował interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, a także
    w przypadku wydawania dowodów osobistych, których termin ważności upłynął.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilczyn.

§3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.wilczyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Wilczyn

     /-/ Grzegorz Skowroński

INFORMACJA
W SPRAWIE PODATKÓW


W związku z obecnym zagrożeniem epidemicznym oraz przeprowadzoną na terenie Gminy Wilczyn modernizacją ewidencji gruntów i budynków decyzje w sprawie ustalenia wymiaru podatku na 2020 r. zostaną doręczone podatnikom w późniejszym terminie. Pierwsza rata podatku będzie płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W obecnej sytuacji płatności dokonywać można za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach stacjonarnych – w bankach i na poczcie.

Nr konta bankowego: BS Konin o/Wilczyn 91 8530 0000 0300 0260 2000 0005.

Wójt Gminy Wilczyn

/-/ Grzegorz Skowroński

Opublikowano: 16 marca 2020 13:17

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1572

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl