Wójt uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok

 (link otworzy duże zdjęcie)

Sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych w roku, ponieważ rada gminy dokonuje podsumowania wykonania budżetu gminy za miniony rok obrachunkowy, a także rozpatruje raport o stanie gminy, jaki drugi raz w historii samorządów musiał w tym roku zostać sporządzony. W naszej gminie odbyła się ona w czwartek, 20 sierpnia, w sali GOK-u.

Raport o stanie gminy Wilczyn za 2019 rok został już wcześniej przedłożony radnym, a także udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej. W głosowaniu radni zgodnie i jednomyślnie udzielili wójtowi wotum zaufania, wobec akceptacji raportu.

Kolejnym ważnym punktem porządku czwartkowych obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, jakie przedstawiła skarbnik Ewa Derenda. Odczytano także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która była pozytywna, podobnie jak opinie komisji stałych rady gminy. Po prezentacji sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego, przewodnicząca Katarzyna Brezyna ogłosiła dyskusję, w której radni mieli tylko kilka pytań.

Kiedy przyszedł czas na głosowanie, Rada Gminy Wilczyn większością 11 głosów, przy dwóch wstrzymujących się, na 13 obecnych na sesji radnych, zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

W dalszej części obrad odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej dotyczącego udzielenia wójtowi absolutorium, która także była pozytywna. W głosowaniu nad uchwałą dotyczącą udzielenia wójtowi gminy Wilczyn absolutorium za 2019 rok, radni zdecydowali tak samo, jak przy zatwierdzaniu sprawozdania, czyli jedenaścioro było za, nikt nie był przeciwny i dwóch się wstrzymało.

Wynik głosowania był okazją do złożenia wójtowi Grzegorzowi Skowrońskiemu gratulacji i wręczenia kwiatów. – Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście jeszcze raz. Chcę także podziękować pani skarbnik, bez której nie byłoby tego, co mamy – powiedział wójt Grzegorz Skowroński, wręczając jej bukiet kwiatów. Podkreślił także wspólny wkład i zaangażowanie wszystkich pracowników urzędu gminy, na czele z panią sekretarz Elżbietą Kamińską. Za owocną współpracę wójt podziękował także sołtysom, pracownikom oświaty, druhom i przedstawicielom innych jednostek organizacyjnych gminy. – Dziękuję za to, że zawsze mogę na was liczyć – zaznaczył. Grzegorz Skowroński wspomniał też o trudnościach w bieżącej pracy spowodowanych pandemią, wyrażając nadzieję na częstsze spotkania w najbliższym czasie w sprawie gminnych finansów.

Opublikowano: 21 sierpnia 2020 13:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 470

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl