KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

KOMUNIKAT

Wójta Gmin Wilczyn

z dnia 12 października 2020 r.

 

  1. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wilczyn oraz pracowników Urzędu Gminy w Wilczynie, w związku z występującą sytuacją dotyczącą zagrożenia zarażeniem koronawirusem informuję, że od 13 października 2020 r. do odwołania Urząd Gminy
    w Wilczynie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

  2. Wizyty osobiste na terenie Urzędu możliwe są jedynie w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki. Pisma, wnioski i podania w formie papierowej można składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku w wejściu do budynku Urzędu.

 

Przepraszam za utrudnienia

 

Wójt Gminy Wilczyn

/~/ Grzegorz Skowroński


ZARZĄDZENIE NR 120.13.2020
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 12 października 2020 r.

 

w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Wilczynie.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t. j.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zarządzam, co następuje:

§1

1. Z dniem 13 października 2020 r. do odwołania, wykonywanie zadań przez Urząd Gminy w Wilczynie podlega ograniczeniu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Wszelkie sprawy będą załatwiane wyłącznie w formie:

1)      elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy w Wilczynie;

2)      elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną Urzędu Gminy Wilczyn: gmina@wilczyn.pl;

3)      telefonicznej pod numerem telefonu: 63 268 30 32.

3. Korespondencja zwrotna będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

4. Wizyty osobiste w siedzibie Urzędu Gminy w Wilczynie winny być składane jedynie w przypadkach niecierpiących zwłoki.

5. Urząd Stanu Cywilnego w Wilczynie będzie przyjmował interesantów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, a także w przypadku wydawania dowodów osobistych, których termin ważności upłynął.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wilczyn.

§3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.wilczyn.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§4

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 120.6.2020 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Wilczynie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wilczyn

/~/ Grzegorz Skowroński

Opublikowano: 12 października 2020 11:41

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1376

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl