XXXVIII sesja Rady Gminy Wilczyn - 30 listopada 2017 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY                                                          Wilczyn, dn. 21.11.2017 r.

RADY GMINY WILCZYN

RG.0002.38.2017

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/,

z w o ł u j ę

XXXVIII sesję Rady Gminy Wilczyn

w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 9:00 /czwartek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej. (druk nr 269)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. (druk nr 270)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wilczyn na lata 2017-2023. (druk nr 271)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. (druk nr 272)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczyn w 2018 roku. (druk nr 273)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2018. (druk nr 274)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej. (druk nr 275)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2018. (druk nr 276)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. (druk nr 277)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny. (druk nr 278)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny. (druk nr 279)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (druk nr 280)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. (druk nr 281)
 18. Zaopiniowanie dróg i chodników do realizacji w 2018 roku.
 19. Wnioski i interpelacje radnych.
 20. Sprawy samorządów wiejskich.
 21. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Juliusz Wiechecki

Opublikowano: 22 listopada 2017 09:32

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 516

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl