XXXIX sesja Rady Gminy Wilczyn - 29 grudnia 2017 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2017 r., poz. 1875/,

z w o ł u j ę

XXXIX sesję Rady Gminy Wilczyn

w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wilczyn.  (druk nr 283)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Wilczyn. (druk nr 284)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wilczyn na 2018 rok. (druk nr 285)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii
  w Gminie Wilczyn na 2018 rok. (druk nr 286)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – samorządowego zakładu budżetowego. (druk nr 287)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. (druk nr 288)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. (druk nr 289)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn
  na lata 2018 – 2023. (druk nr 290)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. (druk nr 291)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. (druk nr 292)
 15. Zatwierdzenie planów pracy na 2018 rok: Rady Gminy Wilczyn, Komisji Rewizyjnej, stałych komisji Rady Gminy.
 16. Wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy samorządów wiejskich.
 18. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                              /-/ Juliusz Wiechecki

Opublikowano: 14 grudnia 2017 14:20

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 472

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl