XLIV sesja Rady Gminy Wilczyn - 19 czerwca 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 oraz poz. 1000/,


z w o ł u j ę

XLIV sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Wilczyn w 2017 roku.
 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa ppoż. w Gminie Wilczyn w 2017 roku.
 7. Informacja na temat przygotowania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu turystycznego w roku 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych
  w obrębie Wilczogóra. (druk nr 319)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia
  z użytkowania dróg położonych w obrębie Wilczyn. (druk nr 320)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych. (druk nr 321)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Konińskiemu. (druk nr 322)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. (druk nr 323)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2018 – 2023. (druk nr 324)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilczyn za rok 2017. (druk nr 325)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczyn. (druk nr 326)
 16. Wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy samorządów wiejskich.
 18. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy.

 

                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ Juliusz Wiechecki

Opublikowano: 04 czerwca 2018 13:41

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 244

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl