XLVIII sejsa Rady Gminy Wilczyn - 21 września 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WILCZYN                                                       Wilczyn, dn. 13.09.2018 r.

RG.0002.48.2018

 

                                                                     

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./,


z w o ł u j ę

XLVIII sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 21 września 2018 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień na temat warunków wstąpienia do terytorialnej służby wojskowej.
 6. Informacja o przygotowaniu placówek szkolnych do roku szkolnego 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych
  w obrębie Wilczogóra. (druk nr 339)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycie nieruchomości niezabudowanych położonych
  w obrębie Wilczogóra. (druk nr 340)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ew. 806/3 położonej w obrębie Wilczyn na rzecz właścicieli sąsiedniej nieruchomości ozn. nr ew. 826 położonej w obrębie Wilczyn. (druk nr 341)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu państwa nieruchomości będących własnością Gminy Wilczyn. (druk nr 342)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyn. (druk nr 343)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wilczyn. (druk nr 344)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. (druk nr 345)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. (druk nr 346)
 15. Wnioski i interpelacje radnych.
 16. Sprawy samorządów wiejskich.
 17. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.

 

                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ Juliusz Wiechecki

Opublikowano: 14 września 2018 12:13

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 543

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl