XLIX sesja Rady Gminy Wilczyn - 19 października 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wilczyn, dn. 10.10.2018 r.

RG.0002.49.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./,

z w o ł u j ę

XLIX sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu sezonu turystycznego.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Zaopiniowanie cennika na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
 8. Zaopiniowanie dróg gminnych do modernizacji na 2019 rok z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. (druk nr 347)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Gminy Wilczyn oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres powyżej 3 lat. (druk nr 348)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. (druk nr 349)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wilczyn. (druk nr 350)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. (druk nr 351)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wilczyn. (druk nr 352)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. (druk nr 353)
 16. Wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy samorządów wiejskich.
 18. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy.

 

                 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    /-/Zbigniew Rachuba

Opublikowano: 12 października 2018 08:29

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 512

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl