II sesja Rady Gminy Wilczyn - 4 grudnia 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wilczyn, dn.  23.11.2018 r.

RG.0002.2.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./,


z w o ł u j ę

II sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Powołanie i ustalenie składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego Rady Gminy oraz ustalenie przedmiotu jej działania (druk nr 3).
 5. Powołanie i ustalenie składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy oraz ustalenie przedmiotu jej działania (druk nr 4).
 6. Powołanie i ustalenie składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych
  i Samorządowych Rady Gminy oraz ustalenie przedmiotu jej działania (druk nr 5).
 7. Powołanie i ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej (druk nr 6).
 8. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (druk nr 7).
 9. Powołanie i ustalenie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 8).
 10. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 9).
 11. Powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz ustalenie przedmiotu jej działania (druk nr 10).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wilczyn (druk nr 11).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka organu Gminy Wilczyn do reprezentowania Gminy Wilczyn w Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego (druk nr 12).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 13).
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Katarzyna Brezyna

Opublikowano: 27 listopada 2018 08:51

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 555

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl