III sesja Rady Gminy Wilczyn - 11 grudnia 2018 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCA                                                         Wilczyn, dn.  03.12.2018 r.

RADY GMINY WILCZYN

RG.0002.3.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./,

z w o ł u j ę

III sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2019. (druk nr 14)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczyn w 2019 roku. (druk nr 15)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2019. (druk nr 16)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. (druk nr 17)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej. (druk nr 18)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (druk nr 19)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wilczyn na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. (druk nr 20)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyn oraz planów zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 21)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. (druk nr 22)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. (druk nr 23)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. (druk nr 24)
 16. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd. (druk nr 25)
 17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd. (druk nr 26)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych. (druk nr 27)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. (druk nr 28)
 20. Wnioski radnych i sołtysów.
 21. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
 22. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

      

Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Katarzyna Brezyna

Opublikowano: 04 grudnia 2018 15:00

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 449

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl