VII sesja Rady Gminy Wilczyn - 21 maja 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

PRZEWODNICZĄCA                                                         Wilczyn, dn. 10.05.2019 r.

RADY GMINY WILCZYN

RG.0002.7.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506/,

 

z w o ł u j ę

VII sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat stanu bezrobocia w Gminie Wilczyn.
 6. Informacja na temat ładu i porządku publicznego w Gminie Wilczyn.
 7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa ppoż. w Gminie Wilczyn w 2018 roku.
 8. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej ozn. nr ew. 292/3 położonej w obrębie Wilczogóra na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tej nieruchomości. (druk nr 71)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Wilczyn, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. (druk nr 72)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/119/00 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 marca 2000 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 73)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/248/09 Rady Gminy Wilczyn z dnia 4 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 74)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/313/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 maja 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 75)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/314/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 maja 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 76)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VII/42/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 77)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/318/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyn. (druk nr 78)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/255/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyn. (druk nr 79)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (druk nr 80)
 21. Wnioski radnych i sołtysów.
 22. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie VII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

       /-/ Katarzyna Brezyna

Opublikowano: 13 maja 2019 10:35

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 464

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl