IX sesja Rady Gminy Wilczyn - 12 września 2019 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCA                                                                                                           Wilczyn, dn. 03.09.2019 r.

RADY GMINY WILCZYN

RG.0002.9.2019

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506/,

 

z w o ł u j ę

IX sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 12 września 2019 r. o godz. 8.00 /czwartek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przygotowaniu placówek szkolnych do roku szkolnego 2019/2020.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilczyn, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. (druk nr 94)  
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, metodyków, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn. (druk nr 95)   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny na rzecz Gminy Wilczyn, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Konińskiego. (druk nr  96)   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych. (druk nr 97)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. (druk nr 98)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wilczyn na lata 2019-2022. (druk nr 99)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczyn. (druk nr 100)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 101)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Wilczyn. (druk nr 102)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli w Wilczynie. (druk nr 103)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (druk nr 104)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2019-2023. (druk nr 105)
 18. Wnioski radnych i sołtysów.
 19. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie IX sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Katarzyna Brezyna

SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Opublikowano: 05 września 2019 13:34

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 625

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom-jst.pl