Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023

 (link otworzy duże zdjęcie)

INFORMACJA

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2020 - 2023

 

Informuje się, że Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Wilczyn o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie:

-          1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy,

-          1 ławnika do orzekania w pozostałych sprawach

na kadencję 2020 – 2023.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 15 LISTOPADA 2019 r.

 

Podstawa prawna:

-          ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.),

-          rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru (na terenie Gminy Wilczyn).

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłoszonej osoby, we wskazaniu postepowania należy powołać przepis art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zwolnienia od kosztów z tytułu wydania informacji z Krajowego Rejestru Karnego; do formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie należy dołączyć oświadczenie osoby zgłaszające (wpisanej w części C pkt 2 Karty zgłoszenia kandydata na ławnika) o zgłoszeniu osoby występującej o zaświadczenie jako kandydata na ławnika;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 • listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numeru ewidencyjny PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa 50 obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymagań formalnych lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu pozostawia się bez dalszego biegu.


Miejsce składania zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Wilczyn, w sekretariacie pok. 17 - w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30) oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.  

Dodatkowych informacji w sprawie naboru oraz wyborów ławników udziela pracownik Urzędu Gminy Wilczyn pok. 22 lub pod numerem telefonu: 63 2683 032 wew. 18.

Więcej szczegółów na temat wyborów, wzory karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń zamieszczono na stronie BIP Urzędu Gminy Wilczyn: www.bip.wilczyn.pl zakładka: Wybory-Wybory ławników sądowych na lata 2020-2023. Druki są również do pobrania w Urzędzie Gminy Wilczyn pok. 22.

Opublikowano: 07 listopada 2019 14:14

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 779

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl