XI sesja Rady Gminy Wilczyn - 29 listopada 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA                                                                     Wilczyn, dn. 20.11.2019 r.

RADY GMINY WILCZYN

RG.0002.12.2019

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm./,

z w o ł u j ę

XII sesję Rady Gminy Wilczyn

w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. (druk nr 116)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczyn w 2020 roku. (druk nr 117)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (druk nr 118)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wilczyn na 2020 rok. (druk nr 119)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii
  w Gminie Wilczyn na 2020 rok. (druk nr 120)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. (druk nr 121)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych w Świętnem. (druk nr 122)
 12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. (druk nr 123)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej na terenie Gminy Wilczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. (druk nr 124)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz z działaniami edukacyjnymi w miejscowości Kownaty, Gmina Wilczyn” w latach 2021-2022. (druk nr 125)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie” w latach 2019-2020. (druk nr 126)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. (druk nr 127)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2019-2023. (druk nr 128)
 18. Wnioski radnych i sołtysów.
 19. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie XII sesji Rady Gminy.

           

Przewodnicząca Rady Gminy

       /-/ Katarzyna Brezyna

 

 

SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Opublikowano: 21 listopada 2019 13:35

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 616

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl