XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn - 26 listopada 2019 r. o godz. 8.00 /wtorek/

PRZEWODNICZĄCA                                                                    Wilczyn, dn. 22.11.2019 r.

RADY GMINY WILCZYN

RG.0002.11.2019

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm./,

z w o ł u j ę

XI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn

w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 8.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi – poprawa bezpieczeństwa i walorów architektonicznych Osiedla Karolkowo” w latach 2019 -2020 (druk nr 129)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2019-2023. (druk nr 130)
  4. Zamknięcie XI sesji Rady Gminy.

           

Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                        /-/ Katarzyna Brezyna

 

 

SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Opublikowano: 22 listopada 2019 15:08

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 506

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl