XIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wilczyn - 11 lutego 2020 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCA                                                      Wilczyn, dn. 06.02.2020 r.

RADY GMINY WILCZYN

AO.0002.14.2020.MN

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./,

 

z w o ł u j ę

XIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 11 lutego 2020 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. (druk nr 147)
  3. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kownaty. (druk nr 148)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. (druk 149)
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. (druk nr 150)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028. (druk nr 151)
  7. Zamknięcie XIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Katarzyna Brezyna

 

 

 

SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

 

Opublikowano: 06 lutego 2020 10:04

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 267

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl