XV sesja Rady Gminy Wilczyn - 21 lutego 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA                                                         Wilczyn, dn. 11.02.2020 r.

RADY GMINY WILCZYN

AO.0002.15.2020.MN

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm./,

 

z w o ł u j ę

XV sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.  
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat stanu bezrobocia w Gminie Wilczyn.
 6. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
 7. Sprawozdanie Komisji Rady Gminy Wilczyn za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn oraz granic ich obwodów. (druk nr 153)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
  w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilczyn na rok 2020. (druk nr 154)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej
  w obrębie Wilczogóra. (druk nr 146)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat. (druk nr 152)
 13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gminnym Schronisku dla Bezdomnych w Świętnem udzielającemu schronienie osobom bezdomnym. (druk nr 155)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 156)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. (druk nr 157)
 16. Wnioski radnych i sołtysów.
 17. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie XV sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Katarzyna Brezyna

 

SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Opublikowano: 13 lutego 2020 12:33

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 344

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl