XVI sesja Rady Gminy Wilczyn - 15 maja 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA                                                        Wilczyn, dn. 05.05.2020 r.

RADY GMINY WILCZYN

AO.0002.16.2020.MN

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm./,

 

z w o ł u j ę

XVI sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, ul. Rynek 14.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 10. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. (druk nr 161)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. (druk nr 162)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. (druk nr 163)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego dotychczasowemu najemcy. (druk nr 164)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą. (druk nr 165)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wilczyn na 2020 rok. (druk nr 160)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczyn. (druk nr 166)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (druk nr 169)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. (druk nr 167)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028. (druk nr 168)
 22. Wnioski radnych i sołtysów.
 23. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie XVI sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

    /-/ Katarzyna Brezyna


SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Opublikowano: 07 maja 2020 10:16

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 255

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl