XXI sesja Rady Gminy Wilczyn - 23 października 2020 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRZEWODNICZĄCA                                                                                                                                         Wilczyn, dn. 14.10.2020 r.

RADY GMINY WILCZYN

RG.0002.21.2020

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713/,

 

z w o ł u j ę

XXI sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 23 października 2020 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, ul. Rynek 14.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przestawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o przebiegu sezonu turystycznego.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 … - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. (druk nr 214)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat. (druk nr 202)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kownaty. (druk nr 213)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wilczyn. (druk nr 210)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wilczogóra. (druk nr 211)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (druk nr 212)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. (druk nr 215)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028. (druk nr 216)
 15. Wnioski radnych i sołtysów.
 16. Odpowiedzi na wnioski radnych i sołtysów.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Katarzyna Brezyna

 

 UWAGA
W związku z sytuacją dotyczącą pandemii koronawirusa oraz zasadami bezpieczeństwa uprzejmie informujemy,
że XXI Sesja Rady Gminy Wilczyn odbędzie się wyłącznie w obecności Radnych.
Mieszkańców oraz Sołtysów zapraszamy do oglądania transmisji on-line.

SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Opublikowano: 15 października 2020 14:03

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 120

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl