XXII sesja Rady Gminy Wilczyn - 24 listopada 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA                                                      Wilczyn, dn. 12.11.2020 r.

RADY GMINY WILCZYN

RG.0002.22.2020

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713/,

 

z w o ł u j ę

XXII sesję Rady Gminy Wilczyn

 

w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie, ul. Rynek 14.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przestawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. (druk nr 220)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczyn w 2021 roku. (druk nr 221)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wilczyn na 2021 rok. (druk nr 222)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii
  w Gminie Wilczyn na 2021 rok. (druk nr 223)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wilczynie. (druk nr 229)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. (druk nr 224)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. (druk nr 225)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego. (druk nr 226)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. (druk nr 227)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyn na lata 2020-2028. (druk nr 228)
 15. Wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na wnioski radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Katarzyna Brezyna

         

UWAGA
W związku z sytuacją dotyczącą pandemii koronawirusa oraz zasadami bezpieczeństwa uprzejmie informuję,
że XXII Sesja Rady Gminy Wilczyn odbędzie się wyłącznie w obecności Radnych.
Mieszkańców oraz Sołtysów zapraszamy do oglądania transmisji on-line.


 

SESJA RADY GMINY WILCZYN JEST REJESTROWANA W FORMIE AUDIOWIZUALNEJ

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Gminy Wilczyn nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy

Administratorem danych osobowych jest Wójt Urzędu Gminy w Wilczynie.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: inspektor@osdidk.pl lub pisemnie na adres Urzędu: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń

Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.wilczyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Opublikowano: 16 listopada 2020 09:34

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 196

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl