Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Miło nam poinformować, że podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”. Projekt, który w styczniu tego roku uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego o zwiększeniu alokacji środków uzyskał dofinansowanie, będzie realizowany w latach 2020-2021. Jego całkowita wartość to 7 539 286,50 zł, a kwota dofinansowania – 5 187 644,33 zł.

Projekt realizowany wspólnie przez pięć gmin powiatu konińskiego polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych (budynki administracyjne, szkoły, obiekty kultury, obiekty gospodarki wodnościekowej i in.). Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł kopalnych, a tym samym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Instalacje fotowoltaiczne (PV) złożone są z paneli zamieniających energię słoneczną w energię elektryczną. Instalacja PV jest bardzo korzystnym rozwiązaniem ze względu na brak emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Instalacje PV montowane będą głównie na dachach istniejących obiektów lub na gruncie bezpośrednio przy budynkach. Przewidziano montaż 64 instalacji. Zgodnie z dokumentacją techniczną projektu średni roczny uzysk energii elektrycznej z 1 kWp zainstalowanych modułów fotowoltaicznych na terenie gmin biorących udział w projekcie waha się w granicach 850-1100 kWh, przy wartości średniej na poziomie 1036 kWh/kWp.

W przypadku gminy Wilczyn mowa jest o 19 instalacjach na budynkach i budowlach użyteczności publicznej należących do gminy. Są to m.in. budynki GOKu, placówek oświatowych, świetlic wiejskich, ośrodka zdrowia i oczyszczalni ścieków. Na terenie gminy Wilczyn inwestycja realizowana będzie w latach 2020-2021.

Dofinansowanie udzielane jest w ramach działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Opublikowano: 28 maja 2020 15:39

Kategoria: Inwestycje

Wyświetleń: 934

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl