Podział nieruchomości

MOK.1
  • wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości.

Załączniki (oryginały):

  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów),
  • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla organu podziałowego),
  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy.

 

Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:

  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  • projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych, oświaty, kultury i zdrowia

Złożenie dokumentów: Piętro I Pokój nr 17 nr tel. 63/ 2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub pocztę

Brak opłat

60 dni

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Zażalenie na postanowienie wnosi się w ciągu 7 dni od daty doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 61.3 KB]

Wniosek [doc, 15 KB]

Kategorie:

Budownictwo

Jednostka prowadząca:

Stanowisko d/s gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych

Urząd Gminy w Wilczynie

Realizacja: IDcom.pl